Nabór wniosków – Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa – oferta dla przedsiębiorców

4 kwietnia 2024

Cel finansowania:

 

Wsparcie działań inwestycyjnych realizowanych przez mikro przedsiębiorców, małych lub średnich, prowadzących działalność w sektorze HoReCa – gastronomia, hotelarstwo, turystyka, kultura, dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

 

– Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;

– Instytucją Wspierającą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;

– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała pięciu regionalnych operatorów, którzy będą obsługiwać złożone wnioski/projekty;

 

Kto Termin składania wniosków:

 

6 maja 2024 Start składania wniosków

5 czerwca 2024 Koniec przyjmowania wniosków

 

Kto może otrzymać wsparcie?

 

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora gastronomia, hotelarstwo – HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku.
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa – gastronomia, hotelarstwo, turystyka lub kultura oraz potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą w sektorze gastronomia, hotelarstwo –  (HoReCa), turystyka, kultura.

 

Wsparcie finansowe

 

Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

Pomoc finansowa na realizację całego przedsięwzięcia w ramach Inwestycji stanowi wsparcie na pokrycie kosztów:

 • inwestycji w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:
 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
 • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku
  z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów
  w sektorze, w którym prowadzona jest działalność
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub
 • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

 

Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.

 

Ile możesz otrzymać?

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000,00 zł. Maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 000,00 zł
Maksymalna intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych.

 • VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym
 • okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;
 • intensywność wsparcia na poszczególne komponenty realizowane w ramach przedsięwzięcia MŚP musi być jednakowa;
 • realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zakończyć nie później niż 31.01.2026 r.;
 • wsparcie wyłącznie w formie refundacji (brak zaliczek);
 • rozliczenie inwestycji odbywać się będzie na podstawie dokumentów księgowych;
 • brak możliwość zmiany profilu działalności na inny kod PKD niż wskazany w regulaminie konkursu;
 • na dzień złożenia wniosku wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP (prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru);
 • wnioskodawcy składają wnioski wyłącznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronie parp.gov.pl;
 • wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Opis konkursu:

Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (str. 118-120)

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z udzielaniem pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Linki

Kontakt

Zamość ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 4, 22-400 Zamość NIP: 922-304-77-01 REGON: 061537617
846273705 kontakt@doradztwoireklama.pl Poniedziałek - Piątek 08:00 - 16:00
Firma Doradztwo i Reklama zajmuje się kompleksową obsługą sektora publicznego i prywatnego w zakresie aplikowania o fundusze zewnętrzne z różnych źródeł, w tym przede wszystkim z Unii Europejskiej. Doradzamy w zakresie możliwości finansowania projektów za pomocą funduszy unijnych oraz innych środków zewnętrznych. Licznik odwiedzin: web counter