Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. specjalizuje się w opracowywaniu szerokiego spektrum dokumentów strategicznych, które wspierają rozwój gmin, miast, powiatów, marek oraz firm. Nasza oferta obejmuje:

 • Strategie rozwoju: Dla gmin, miast, powiatów, branż turystycznych oraz firm.
 • Gminne programy rewitalizacji: Kompleksowe plany ożywienia i rozbudowy infrastruktury lokalnej.
 • Biznesplany i analizy rynkowe: Wnikliwe badania popytu i konkurencyjności, niezbędne do skutecznego prowadzenia działalności.
 • Plany rozwoju eksportu i transportu publicznego: Strategie zwiększające zasięg działalności oraz efektywność usług komunalnych.
 • Plany gospodarki niskoemisyjnej i adaptacji do zmian klimatu: Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
 • Programy usuwania azbestu i ochrony środowiska: Inicjatywy zwiększające bezpieczeństwo i jakość życia społeczności.

Nasi pracownicy, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych, przyczynili się do realizacji setek projektów w ramach kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej: 2007-2013, 2014-2020 i 2021-2027. Dokumenty te były kluczowe przy aplikowaniu o środki finansowe z UE oraz innych źródeł, co potwierdza naszą skuteczność i profesjonalizm.

 

 

Strategia Rozwoju Gminy

Strategie rozwoju gminy opracowywane są zgodnie z poradnikiem praktycznym, który powstał na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej muszą być zgodne z dokumentami strategicznymi o charakterze regionalnym, krajowym, jak i wspólnotowym oraz obejmować następujący zakres danych:

  1. Diagnoza sytuacji: rys historyczny, przestrzeń i środowisko, sfera społeczna, sfera gospodarcza, infrastruktura techniczna (w tym stan infrastruktury, liczba odbiorców), infrastruktura społeczna, zarządzanie.
  2.  Wnioski z przeprowadzonej diagnozy.
  3. Analiza SWOT.
  4. Misja i wizja strategii (cel generalny).
  5. Cele Strategiczne (obszary priorytetowe).
  6. Cele operacyjne oraz proponowane kierunki działań.
  7. Oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki ich osiągnięcia,
  8. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,
  9. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,
  10. Obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz z zakresem planowanych działań.
  11. Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy wraz z zakresem planowanych działań.
  12. System realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzenia dokumentów wykonawczych.
  13. Ramy finansowe i źródła finansowania.
  14. Partycypacja społeczna.

Zakres opracowywanych przez naszą firmę strategii rozwoju obejmuje także:

 1. Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych dokumentu z mieszkańcami gminy, organizacjami pozarządowymi, radnymi, sołtysami, pracownikami urzędu, przedsiębiorstwami, sąsiednimi gminami, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
 2. Przeprowadzenie badań społecznych: opracowanie ankiet, zbieranie wniosków, uwag, ankietyzacja mieszkańców (także przez Internet) itp. oraz merytoryczne opracowanie zebranych danych.
 3. Przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji strategii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów wykonawczych (np. listy wskaźników, metodologii określenia ich wartości bazowych, docelowych, częstotliwość ich monitorowania).
 4. Przygotowanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów art. 46, 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności/lub jej braku, sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko.
 5. Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko oraz uwzględnienie ewentualnych uwag Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczących strategii.

Strategia musi być także procedowana zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

 

Gminny Program Rewitalizacji (GPR)

Opracowywany przez naszą firmę gminny program rewitalizacji (GPR) jest spójny z innymi planami, programami i dokumentami strategicznymi gminy i województwa lubelskiego. Proces tworzenia GPR prowadzony musi być zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rewitalizacji z dnia 09 października 2015 roku, przewidującej konsultacje społeczne, aktywny udział interesariuszy rewitalizacji w tworzeniu i konsultowaniu dokumentu oraz partycypację społeczną. Zgodnie z art. 2 ust. 1 przedmiotowej ustawy rewitalizacja to: „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”. W trakcie spotkań związanych z pierwszym etapem rewitalizacji, tj. wyznaczaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zbierane są  wnioski odnośnie projektów rewitalizacyjnych oraz zostanie wskazany sposób ich zgłaszania. Ustawa wskazuje wymagany zakres zawartości GPR.

Program zawierać powinien między innymi:

 • szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji: analizę zjawisk negatywnych i lokalnych potencjałów,
 • opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi gminy, w tym strategią rozwoju gminy, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych,
 • opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji),
 • cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk,
 • opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, w tym:
   1. listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich opisami zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe do wskazania,
   2. charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 • mechanizmy integrowania działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 • szacunkowe ramy finansowe GPR wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych,
 • opis struktury zarządzania realizacją GPR, wskazanie kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji GPR,
 • system monitorowania i oceny GPR,
 • określenie niezbędnych zmian w uchwałach dotyczących gospodarki mieszkaniowej gminy,
 • określenie niezbędnych zmian w uchwale o Komitecie Rewitalizacji, o ile była podjęta,
 • wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania,
 • wskazanie sposobu realizacji GPR w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym:
   1. wskazanie zakresu niezbędnych zmian w SUiKZP,
   2. wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia albo zmiany,
   3. w przypadku wskazania konieczności uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji, wskazanie granic obszarów, dla których plan ten będzie procedowany łącznie z procedurą scaleń i podziałów nieruchomości, a także wytyczne w zakresie ustaleń tego planu,
 • załącznik graficzny przedstawiający ustalenia GPR na mapie w skali co najmniej 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Celem opracowania GPR jest proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. GPR  będzie miał charakter kompleksowy i dotyczyć będzie zarówno sfery społecznej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej, środowiskowej jak i gospodarczej.

Jednostki samorządu terytorialnego, które w perspektywie finansowej 2021-2027 chcą pozyskiwać fundusze m.in. w zakresie szeroko pojętej rewitalizacji (ale także fakultatywnie w ramach innych obszarów tematycznych), muszą posiadać aktualny gminny program rewitalizacji.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Opracowywany przez naszą firmę plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest spójny z innymi planami, programami i dokumentami strategicznymi gminy i województwa lubelskiego. PGN obejmuje między innymi:

 1. stworzenie bazy danych,
 2. opracowanie i kolportaż ankiety inwentaryzującej emisję, 
 3. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – jako element warunkowy, uzależniony od stwierdzenia przez stosowne organy konieczności przeprowadzenia procedury lub opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla PGN.

PGN jest dokumentem strategicznym wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym głównie gazów cieplarnianych. Gminy, które w perspektywie finansowej 2021-2027 chcą pozyskiwać dotacje m.in. w zakresie termomodernizacji budynków, transportu publicznego, oświetlenia ulicznego czy wdrażania OZE, muszą posiadać aktualny plan gospodarki niskoemisyjnej. PGN to dokument, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kontekście gospodarki niskoemisyjnej. Kluczowym elementem PGN jest określenie celów strategicznych i szczegółowych, mających realizować wizję gminy. Muszą one być konkretnie określone, mierzalne, ambitne, realne i określone w czasie. Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji i musi być on jasno i mierzalnie zdefiniowany (w postaci względnej lub bezwzględnej). PGN ma również za zadanie określić, jak gmina zrealizuje wyznaczone cele. W PGN opisane są planowane działania (inwestycyjne i nieinwestycyjne), sposób ich finansowania oraz metodę monitoringu realizacji PGN w kolejnych latach.