Jednostki Samorządu Terytorialnego

 

Dokumenty niezbędne przy aplikowaniu o dofinansowanie ze środków unijnych lub krajowych m.in.:

 • Wniosek aplikacyjny

 • Studium wykonalności

 

Dokumenty strategiczne m.in.:

 • Strategia Rozwoju

 • Planu rozwoju lokalnego

 • Lokalny Program Rewitalizacji

 • Plan Odnowy Miejscowości

 • Wieloletni plan inwestycyjny

   

Dokumenty z zakresu ochrony środowiska m.in.:

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko

 • Program ochrony środowiska

 • Plan zagospodarowania odpadów

 

WNIOSEK APLIKACYJNY

Oferujemy opracowanie wniosku aplikacyjnego o dotację zarówno dla projektów twardych (infrastrukturalnych) jak i projektów miękkich (społecznych), wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami.

 

STUDIUM WYKONALNOŚCI

Studium wykonalności - jest to konieczny załącznik w projektach finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Studium Wykonalności powinno stanowić uzasadnienie dla przyznania środków finansowych z funduszy pomocowych. Jego zapisy umożliwiają sprawdzenie stabilności finansowej przedsięwzięcia, korzyści społecznych z niego wynikających, oraz analizy alternatywnych rozwiązań technicznych i szeroko pojętego interesu społecznego. Dzieli się ono na: opis projektu i analizę ekonomiczno-finansową.

 

STRATEGIA ROZWOJU

Strategia rozwoju jest planem wieloletniego rozwoju nakreślonym w perspektywie 7-10 lat. W jej przygotowaniu uczestniczą przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych oraz aktywni mieszkańcy regionu. Proponujemy Państwu opracowanie strategii lub zaktualizowanie posiadanego dokumentu tak by jej zapisy pozawalały skutecznie ubiegać o różnego rodzaju dotacje.

W ramach przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego wyodrębniliśmy trzy główne fazy działań:

 1. Faza I - Charakterystyka; zgromadzenie danych i informacji, ich analiza - przygotowanie diagnozy stanu aktualnego jednostki,

 2. Faza II - Konsultacje; przeprowadzenie otwartych konsultacji z lokalną społecznością w celu przygotowania analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń jednostki objętej strategią (analiza SWOT). Wypracowanie głównych kierunków rozwoju.

 3. Faza III - Cele zrównoważonego rozwoju; sformułowanie celów strategii, ich struktury oraz współzależności. Określenie listy zadań strategicznych z uwzględnieniem jednostek odpowiedzialnych za ich wdrożenie

 

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego jest niezbędnym dokumentem sporządzanym w celu zaplanowania zadań inwestycyjnych samorządu na lata 2007-2013 w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego podzielić można na następujące fazy:

 1. Etap I - Charakterystyka; zgromadzenie danych i informacji, ich analiza - przygotowanie raportu o projektach jakie maja być realizowane na terenie gminy/powiatu w perspektywie najbliższych kilku lat.

 2. Etap II - Systematyzacja; przeprowadzenie analizy zgodności zamierzeń gminy w zakresie planowanych inwestycji mających być współfinansowane z Funduszy Strukturalnych z Narodowym i Wojewódzkim Planem Rozwoju oraz Sektorowym Programem Operacyjnym.

 3. Etap III - Opracowanie finansowania planowanych projektów; Opracowanie montażu finansowego określającego źródła pozyskania przez gminę/powiat środków zewnętrznych na finansowanie planowanych inwestycji wynikających ze wcześniej usystematyzowanych projektów oraz określenie możliwości pozyskania na ich finansowanie także środków z zewnątrz na pokrycie tzw. udziału własnego

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI, PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH, PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW POWOJSKOWYCH

Dokumenty powyższe są koniecznymi załącznikami w projektach mających na celach rewitalizację obszarów problemowych lub zdegradowanych, składanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Obowiązek przygotowania powyższych dokumentów spoczywa na samorządach lokalnych.

Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, Programu Rewitalizacji Obszarów Poprzemysłowych lub Powojskowych obejmuje:

 • charakterystykę obecnej sytuacji na terenie gminy/powiatu,

 • nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego terenu, który ma zostać poddany rewitalizacji,

 • założenia programu rewitalizacji,

 • plan działań przestrzennych (techniczno-materialnych),

 • system wdrażania, wybór prawnej formy zarządzania programem,

 • sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.

 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Jest on dokumentem strategicznym określającym rozwój wsi w sferze społeczno-gospodarczej. Posiadanie Planu Odnowy Miejscowości stanowi niezbędny warunek przy ubieganiu się o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

 

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest narzędziem realizacji Strategii Rozwoju.

Plan definiuje wszystkie potrzeby inwestycyjne, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz harmonijnego rozwoju miasta i jego gospodarki.

Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego obejmuje:

 • analizę sytuacji społeczno-gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego,

 • skatalogowanie podstawowych przedsięwzięć i projektów inwestycyjnych,

 • wpisanie WPI w kontekst dokumentów nadrzędnych i programowych:

  • Narodowy Plan Rozwoju,

  • Program Rozwoju Województwa,

  • Strategia Rozwoju Gminy;

 • przygotowanie matrycy inwestycyjnej na lata 2007-2013,

 • przygotowanie realnych propozycji inwestycji gminnych z wariantowym podaniem źródeł finansowania,

 • przygotowanie analizy inwestycji gminnych w oparciu o funkcjonujące instrumenty pomocowe Unii Europejskiej.

 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Karta informacja przedsięwzięcia jest dokumentem, w którym zawarte są podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 tekst jednolity).

Karta informacyjna przedsięwzięcia wymagana jest w przypadku realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dokument ten stanowi również załącznik do zapytania o zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

Raport lub Ocena wpływu oddziaływania na środowisko wymagana jest polskim prawem, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1490). Ocena bada bezpośrednie i pośrednie skutki danego przedsięwzięcia dla człowieka oraz komponentów środowiska przyrodniczego, ocena powinna być wykonana zgodnie z prawem polskim i odpowiednimi dyrektywami UE, dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz dodatkowych koniecznych raportów i analiz.

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Program Ochrony Środowiska to dokument planowania strategicznego, wyrażający cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu oraz określający wynikające z niej działania.

Program może być wykorzystywany jako: główny instrument strategicznego zarządzania powiatem/gminą w zakresie ochrony środowiska; podstawa tworzenia programów operacyjnych i zawierania kontraktów z innymi jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi; przesłanka konstruowania budżetu powiatu/gminy; płaszczyzna koordynacji i układ odniesienia dla innych podmiotów polityki ekologicznej; podstawa do ubiegania się o fundusze celowe.

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Plan Zagospodarowania Odpadów w powiecie/gminie - oferta obejmuje opracowanie Planu Zagospodarowania Odpadów na terenie powiatu lub gminy jako zadanie obligatoryjne dla samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich wynikające z zobowiązań akcesyjnych Polski określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 09.04.2004 r. (Dz. U nr 66 poz. 620).